کتابها

1399/03/24
این کتاب، ماحصل تجربیات و ملاحظات مؤلف در کاربرد مسائل حقوقي شامل قوانين داخلي و قراردادهاي دو جانبه با کشورهاي همسايه در حفاظت و ساماندهي رودخانه‌هاي مرزي کشور است. انتشار این کتاب به‌عنوان یکی از نخستین گام‌ها در تولید ادبیات تخصصی میان بخشی رودخانه‌های مرزی و حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.