جمعیت شناسی در حوضه ارس
1398/11/07
طبق آخرین برآوردها، کل جمعیت ساکن در حوضه ارس در سال 1390 برابر با 6،460،000 نفر است. در این میان ارمنستان با 2،580،000 نفر و ایران با 2،420،000 نفر بیشترین جمعیت ساکن در این حوضه را در خود جای داده‌اند با این تفاوت که این میزان برابر 85% کل جمعیت ارمنستان و تنها 3% کل جمعیت ایران است. در این گزارش اطلاعات جمعیتی در داخل ایران از سرشماری سال 1390 استخراج و به منظور محاسبه جمعیت داخل محدوده مطالعاتی در کشورهای ترکیه، ارمنستان و آذربایجان از تطبیق نقشه تقسیمات سیاسی و استانی این کشورها با محدوده حوضه ارس و استفاده از آمار جمعیتی سال 2011 بهره‌گیری شده است.

ویژگی‌های جمعیتی حوضه ارس
نام کشور جمعیت کل کشور
(میلیون نفر)
جمعیت داخل حوضه ارس
(میلیون نفر)
جمعیت نسبت به کل حوضه نسبت جمعیت داخل حوضه
به کل کشور
ایران 75 2.42 37% 3%
ارمنستان 3.02 2.58 40% 85%
آذربایجان 8.28 0.395 مجموع 0.81 7% 5%
نخجوان 0.415 0.415 6% 100%
ترکیه 74.7 0.65 10% 1%
جمع کل 161.42 6.46 100%